Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet onsdag 19. Mars 2014.

§ 1. Navn:
Organisasjonens navn er Asker Kulturråd (AKR) med organisasjonsnummer 992 147 946

§ 2. Formål:
AKR har som formål å arbeide for kulturell utvikling i Asker gjennom samarbeid med kulturorganisasjonene innenfor alle kulturformer.
AKR har som formål å representere de frivillige kulturorganisasjonene i Asker overfor kommunale instanser og politiske myndigheter.

AKR skal aktivt søke å påvirke og informere politikere og administrasjonen bl.a. gjennom regelmessige møter med disse instanser.
AKR skal arbeide for at kulturorganisasjonene har tilfredsstillende vilkår for å utøve sin virksomhet, det være seg økonomiske vilkår, egnede øvingslokaler, fremføringsscener og utviklingsmuligheter.
AKR skal ivareta medlemmenes muligheter for aktivitet og undervisning innenfor kulturelle fagområder, samt iverksette diverse kulturarrangement som omfatter flere kulturorganisasjoner.

§ 3. Medlemskap:
Alle organisasjoner, lag og enkeltpersoner som har tilknytning til kulturlivet i Asker kan bli medlemmer. Medlemmer er alle ovennevnte som har betalt den kontingent som årsmøtet til enhver tid har fastsatt. Kontingenten fastsettes på årsmøtet Der det er mulig (kursavgifter, bistand osv.) skal medlemmer ha fordeler fremfor ikke-medlemmer.

§ 4. Styret:
AKR ledes av styret som velges av årsmøtet. Styret skal forestå AKR’s daglige virksomhet, trekke opp linjene for både det langsiktige og det kortsiktige arbeidet og presentere dette utad. Styret kan etter behov nedsette ad hoc komiteer, og være representert i komiteer og utvalg som gagner kulturlivet i Asker. Styret innkaller til medlemsmøter ved behov.
Styret bestemmer selv sin arbeidsform. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet kan styreleder bruke dobbeltstemme.

§ 5. Årsmøtet:
Årsmøtet er AKR’s øverste myndighet.
Styret innkaller til årsmøte som skal avholdes innen utgangen av mars med minst 4 ukers varsel.

Årsmøtet skal behandle:

  • Godkjenne innkalling
  • Valg av møteleder og referent samt 1 person til å underskrive protokollen
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Handlingsplan og budsjett
  • Innkomne forslag
  • Valg av styreleder og styremedlemmer
  • Valg av 2 medlemmer til valgkomite samt valg av revisor.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Styret beslutter hvilke forslag som skal behandles på årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som er møtt fram. Alle årsmøtesaker (unntatt vedtektsendringer og oppløsning) avgjøres ved simpelt flertall. Hvert medlem har 1-en- stemme.
Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom et flertall av styret eller 1/3 av medlemmene krever det.

§ 6. Valg:
Medlemmer som har betalt kontingent for foregående år har stemmerett på årsmøtet.
Styret skal bestå av leder samt 5 eventuelt 6 øvrige styremedlemmer. Leder velges på årsmøtet, styret for øvrig konstituerer seg etter årsmøtet blant de valgte styremedlemmene. Styreleder og øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Det tilstrebes kontinuitet ved at halvparten av styret velges hvert år.
Valg på årsmøtet foregår skriftlig hvis det foreligger fler enn 1-ett- forslag.

§ 7. Vedtektsendringer:
Endring av vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendringer må være sendt styret innen 1.januar.

§ 8. Oppløsning:
Oppløsning av Asker Kulturråd kan bare vedtas på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Asker, 19. mars 2014