Handlingsplaner

Asker Kulturråd (AKR) retter spesielt oppmerksomhet på tre områder:

 • Tilskuddsordninger
 • Lokaler
 • Kulturpolitikk

Tilskuddsordninger:

Kommunen har flere typer tilskuddsordninger som er viktige for kulturlivet. For det frivillige kulturlivet er tilskuddsordninger for drift, arrangementer, fremføringer og prosjekter viktige. Tilskudd og støtte til kommersielle aktører, blant annet festivaler, er også viktig for kulturtilbudet til befolkningen i sin helhet.

Arbeidet med å samordne kommunens tilskuddsordninger etter kommunesammenslåingen innen kultur, idrett og frivillighet ble vedtatt i februar 2022. De nye retningslinjene er under utprøving de to første årene. AKR følger opp i den løpende evalueringen med formål om at nye ordninger totalt sett blir bedre enn før sammenslåingen.

Lokaler:

For kulturlivet og kulturutøvere, spesielt de frivillige, er lokaler alfa og omega. Uten tilstrekkelig lagerrom og øvings- og framføringslokaler, intet kulturliv. Enkel og ubyråkratisk tilgang til egnede lokaler i nærmiljøet er for de aller fleste det viktigste.

Derfor er bygging av kulturlokaler, herunder i nye skolebygg, et viktig arbeidsområde for kulturrådet.

Dette speiles i samarbeidet med kommunen, så vel politisk som administrativt. Skolene som lokale kulturarenaer er viktige både som øvingslokaler for lokale kulturutøvere og som framføringsarenaer for nærmiljøet.

Overordnet arbeider AKR for at det innføres prinsipp at nye skoler alltid skal bygges med egnede, stedstilpassede lokaler for kulturutøvelse.

Kontinuerlig vedlikehold og oppgradering av eksisterende kulturlokaler er viktig og nødvendig for å sikre god teknisk kvalitet og gode brukeropplevelser.

Det har blitt sagt at «Folk treng hus – og hus treng folk», derfor er det også viktig å tenke på utvidet bruk og sambruk i de lokalene som allerede finnes. Bedre ressursutnyttelse på skoler og andre lokaler som står tomme på kveldstid er viktig tema.

Kulturpolitikk:

Takket være samarbeidsavtalen med kommunen har AKR høringsrett i saker som angår kulturen og derav påvirkningskraft i politiske saker. Kommunen skal lage nye avtaler med sine samarbeidspartnere i 2023. Arbeidet med ny avtale skulle vært ferdig i 2022, men har gått tregt på grunn av koronapandemien.

I 2023 vil kulturrådet ha oppmerksomhet på disse sakene:

Tilskuddsordningene:

 • Oppfølging av tilskuddsordningene i det siste av den to-årige prøveperioden:
  • Oppleves de nye ordningene bedre eller dårligere enn de gamle.
  • Gir de forutsigbarhet og rom for kreative og innovative prosjekter.
  • Bidrar de til økt deltagelse og rekruttering
  • Bidrar de til sosial utjevning og likeverdighet

Lokaler:

 • Oppfølging av pågående saker, blant annet:
  • Ny Sætre barneskole
  • Nye Slemmestad sentrum (innbyggertorget)
  • Tofte samfunnshus og innbyggertorg (foreløpig utsatt)
  • Asker kulturhus – integrasjon med Trekanten
  • Asker kulturskole – nye lokaler i Asker sentrum
  • Arbeide for prinsippvedtak om at skoler skal ha lokaler for kultur
  • Følge opp lokaler for kultur i innbyggertorgene og andre kommunale lokaler som brukes til kulturformål, herunder prosessen med nytt bookingsystem

Kulturpolitikk:

 • Kultur skal være en sentral og viktig del av Asker kommune. Med dette som premiss er det viktig å arbeide med å utvikle Asker til en enda mer markant kulturkommune.
 • AKR skal være aktiv part i oppfølgingen av temaplan kultur
 • Være aktiv i samferdselssaker i relasjon til kulturutvikling, øke tilgjengeligheten
 • Nye Akershus fylke – følge opp kulturdelen
 • Dialog med kommunen og andre relevante aktører om utvikling av Aktive Lokalsamfunn til også å dekke kulturaktiviteter, i tillegg til idrett.
 • Asker kulturskoles organisering og prising

Aktiviteter:

 • Asker Kulturfestival 3. – 11.  juni.
 • kulturpolitisk debattaften i november
 • forberede kulturkonferanse i 2024 i samarbeid med kommunen (temaer hentes for eksempel fra kommunens kulturplan og andre temaplaner, og annet tidsaktuelt)
 • Pilotprosjekt Aktive Lokalsamfunn