Handlingsplan 2019

Asker Kulturråd har hovedfokus på tre områder:

 • Tilskuddsordninger
 • Lokaler
 • Kulturpolitikk

Tilskuddsordninger:

Asker er en kulturvennlig kommune med generelt tilfredsstillende og godt etablerte tilskuddsordninger som arrangementsstøtte, prosjektmidler til enkeltarrangementer, og driftstilskudd. Kommunens tilskuddsordninger innen kultur, idrett og frivillighet har blitt gjenstand for samordning med Røyken og Hurum i kommunens budsjetter for 2019. Når Asker fusjoneres med Røyken og Hurum i 2020 er det viktig å se på ordningene med kritisk blikk og etablere langsiktige og forutsigbare ordninger. Dette er et felt kulturrådet vil følge opp i tiden fremover.

Lokaler:

For kulturlivet og kulturutøvere, spesielt de frivillige, er lokaler er alfa og omega. Uten øvings- og framføringslokaler, intet kulturliv.

Derfor er bygging av kulturlokaler, herunder i nye skolebygg, et viktig arbeidsområde for kulturrådet.

Dette speiles i samarbeidet med kommunen, så vel politisk som administrativt. Kulturrådet er representert og engasjert i hele prosessen med Risenga ungdomsskole og kulturaktivitetssenteret der. Skolene som lokale kulturarenaer blir viktige både som øvingslokale for lokale kulturutøvere

og som framføringsarena for nærmiljøet.

Det har blitt sagt at «Folk treng hus – og hus treng folk», derfor er det også viktig å tenke på utvidet bruk og sambruk i de lokalene som allerede finnes. Bedre ressursutnyttelse på skoler og andre lokaler som står tomme på kveldstid.

Kulturpolitikk:

Asker kulturråd opplever en positiv utvikling i kulturpolitikken Asker. Vi har en konstruktiv dialog med kulturadministrasjonen på rådhuset og i kulturhuset, og vil vi spesielt framheve dialogen med TKF og samarbeidet med administrasjonen.  Takket være samarbeidsavtalen med kommunen har AKR høringsrett i saker som angår kulturen og derav påvirkningskraft i politiske saker.

Vi opplever en stadig bedre samhandling, også i fagetatene for planlegging, prosjektering, utbygging og drift. De fleste tiltakene i kulturarenaplanen er enten utført eller satt i arbeid. Likeledes er mange av tiltakene i kulturplanen gjennomført.

I 2019 vil kulturrådet ha fokus på disse områdene:

Tilskuddsordningene:

 • Fortsatt trykk på kommunens arbeid med samordning av tilskuddsordningene mot kommunesammenslåingen
  • At samordningen ikke skal svekke eksisterende ordninger.
  • At tilskuddsordninger samordnes nedover, ikke oppover.

Lokaler:

 • Oppfølging av pågående saker om Asker kulturhus, Asker kulturskole (ØAG), Risenga kulturaktivitetssenter og Dikemark Kulturnæringsklynge
  • Utarbeide oversikt over barne- og ungdomsskoler som skal bygges/rehabiliteres.
  • Utarbeide en håndbok/huskeliste over nødvendige prioriteringer og viktige detaljer i kulturlokaler i fremtidige nybygg, basert på erfaringene med nye Risenga ungdomsskole.

Kulturpolitikk:

 • Asker bør være en sentral og viktig kulturkommune i den nye regionen. Med dette som premiss er det viktig å intensivere fokuset på arbeidet med å utvikle Nye Asker til en enda mer markant kulturkommune.  Eksempler på temaer for slik kulturutvikling kan være kystkultur, universitet for kunst og kultur, etablering av kompetansesenter for husflid, tradisjonskultur, folkedans og -musikk o.l.
 • I forbindelse med kommunesammenslåingen skal en «Temaplan for medborgerskap» utarbeides. Både kulturplan og kulturarenaplan blir en del av dette dokumentet. Det vil være naturlig at AKR blir involvert i prosessen med kulturdelen i temaplanen.
 • Det er planlagt et temamøte for kultur i TKF våren 2019 med status for kulturplanen og kulturarenaplanen. AKR ønsker i denne forbindelse å gi innspill til status kulturplan og prioriteringer videre.
 • Involvering i nye Viken fylkeskommune og hva som skjer med kulturrådene i tilhørende kommuner
 • Deltakelse i relevante råd og utvalg
 • Deltakelse i relevante møter – politiske og andre

Aktiviteter:

Gjennomføre medlemskveld og politisk møte etter rammer gitt av Fellesnemda gjennom tilskudd til etablering av felles AKR for den nye kommunen.