Handlingsplaner

Asker Kulturråd har hovedfokus på tre områder:

 • Tilskuddsordninger
 • Lokaler
 • Kulturpolitikk

Tilskuddsordninger:

Asker er en kulturvennlig kommune med generelt tilfredsstillende og godt etablerte tilskuddsordninger som arrangementsstøtte, prosjektmidler til enkeltarrangementer, og driftstilskudd. Kommunens tilskuddsordninger innen kultur, idrett og frivillighet har blitt gjenstand for samordning med Røyken og Hurum i kommunens budsjetter for 2019. Når Asker fusjoneres med Røyken og Hurum i 2020 er det viktig å se på ordningene med kritisk blikk og etablere langsiktige og forutsigbare ordninger. Dette er et felt kulturrådet vil følge opp i tiden fremover.

Lokaler:

For kulturlivet og kulturutøvere, spesielt de frivillige, er lokaler er alfa og omega. Uten øvings- og framføringslokaler, intet kulturliv.

Derfor er bygging av kulturlokaler, herunder i nye skolebygg, et viktig arbeidsområde for kulturrådet.

Dette speiles i samarbeidet med kommunen, så vel politisk som administrativt. Kulturrådet er representert og engasjert i hele prosessen med Risenga ungdomsskole og kulturaktivitetssenteret der. Skolene som lokale kulturarenaer er viktige både som øvingslokale for lokale kulturutøvere og som framføringsarena for nærmiljøet.

Det har blitt sagt at «Folk treng hus – og hus treng folk», derfor er det også viktig å tenke på utvidet bruk og sambruk i de lokalene som allerede finnes. Bedre ressursutnyttelse på skoler og andre lokaler som står tomme på kveldstid.

Kulturpolitikk:

Asker kulturråd opplever en positiv utvikling i kulturpolitikken Asker. Vi har en konstruktiv dialog med kulturadministrasjonen på rådhuset og i kulturhuset, og vil vi spesielt framheve dialogen med politisk utvalg for medborgerskap og samarbeidet med administrasjonen. Takket være samarbeidsavtalen med kommunen har AKR høringsrett i saker som angår kulturen og derav påvirkningskraft i politiske saker.

Vi opplever en stadig bedre samhandling, også i fagetatene for planlegging, prosjektering, utbygging og drift. De fleste tiltakene i kulturarenaplanen er enten utført eller satt i arbeid. Likeledes er mange av tiltakene i kulturplanen gjennomført.

I 2020 vil kulturrådet ha fokus på disse områdene:

Tilskuddsordningene:

 • Fortsatt trykk på kommunens arbeid med samordning av tilskuddsordningene
  • At samordningen ikke skal svekke eksisterende ordninger.
  • At tilskuddsordninger samordnes oppover, ikke nedover.

Lokaler:

 • Oppfølging av pågående saker som blant andre Asker kulturhus, Asker kulturskole (ØAG) og Dikemark Kulturnæringsklynge
  • Følge opp saker om barne- og ungdomsskoler som skal bygges/rehabiliteres.
  • Følge opp lokaler for kultur i innbyggertorgene.
  • Følge opp politisk sak om utnyttelse av kommunale lokaler som brukes til kulturformål. 

Kulturpolitikk:

 • Asker bør være en sentral og viktig kulturkommune i den nye regionen. Med dette som premiss er det viktig å intensivere fokuset på arbeidet med å utvikle Asker til en enda mer markant kulturkommune.  Eksempler på temaer for slik kulturutvikling kan være kystkultur, universitet for kunst og kultur, etablering av kompetansesenter for husflid, tradisjonskultur, folkedans og -musikk o.l.
 • I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det utrykt at det skulle komme en «Temaplan for medborgerskap». Både kulturplan og kulturarenaplan kan forventes å bli en del av dette. Det vil være naturlig at AKR blir involvert i prosessen med kulturdelen i temaplanen.
 • Involvering i nye Viken fylkeskommune og hva som skjer med kulturrådene i tilhørende kommuner
 • Tett samarbeid med politikerne i utvalg medborgerskap
 • Deltakelse i relevante råd og utvalg
 • Deltakelse i relevante møter – politiske og andre

Asker bør være en sentral og viktig kulturkommune i den nye regionen. Med dette som premiss er det viktig å intensivere fokuset på arbeidet med å utvikle Nye Asker til en enda mer markant kulturkommune.  Eksempler på temaer for slik kulturutvikling kan være kystkultur, universitet for kunst og kultur, etablering av kompetansesenter for husflid, tradisjonskultur, folkedans og -musikk o.l.

I 2020 starter arbeidet med temaplan medborgerskap og temaplan for kultur. AKR er involvert i begge planer. Senere kommer temaplan for kulturminner.

Involvering i nye Viken fylkeskommune og hva som skjer med kulturrådene i tilhørende kommuner

Deltakelse i relevante råd og utvalg

Deltakelse i relevante møter – politiske og andre