Handlingsplan 2018

Asker Kulturråd jobber med tre hovedområder:

Tilskuddsordningene i Asker er generelt bra, kommunen har godt etablerte ordninger for driftstilskudd og arrangementsstøtte. Når Asker fusjoneres med Røyken og Hurum i 2020 er det viktig å se på ordningene med kritisk blikk og etablere langsiktige og forutsigbare ordninger.

Lokaler er det området det er størst fokus og press på blant kulturutøverne, spesielt blant de frivillige. Dette speiles i samarbeidet med kommunen, så vel politisk som administrativt. En måte å si det på kan være: «Gi oss de gode lokalene, så ordner vi resten selv». Derfor er bygging av kulturlokaler, herunder i nye skolebygg, et viktig arbeidsområde for kulturrådet. Skolene som lokale kulturarenaer og samlingspunkt for nærmiljøet blir i denne sammenheng viktigere og viktigere.

Kulturpolitikken har en positiv utvikling i Asker. Her vil vi spesielt framheve dialogen med TKF og samarbeidet med administrasjonen. De senere årene har vi opplevd en stadig bedre samhandling og konstruktiv dialog med kulturadministrasjonen på rådhuset og i kulturhuset. Også i fagetatene for planlegging, prosjektering, utbygging og drift opplever vi gode og konstruktive dialoger og samarbeid. Kulturarenaplanen og temaplanen for kulturskolen er to nyere eksempler på den gode utviklingen og det løftet vi ser på kulturpolitisk fokus.

 

I 2018 vil kulturrådet ha ekstra fokus på disse områdene:

Tilskuddsordningene:

  • Initiere deltagelse fra kulturrådet i kommunens arbeid med samordning av ordningene mot kommunesammenslåingen.
  • Ha fokus på at samordningen ikke skal svekke eksisterende ordninger.

 

Lokaler:

  • Oppfølging av pågående saker om Asker kulturhus, Asker kulturskole (ØAG) og Risenga kulturaktivitetssenter.
  • Ta initiativ til at kommunen formelt utreder utvikling av kulturnæringsklynge på Dikemark, ref. vedtak i kulturarenaplanen. 

 

Kulturpolitikk:

  • Asker bør være en sentral og viktig kulturkommune i den nye regionen. Med dette som premiss er det viktig å intensivere fokuset på arbeidet med å utvikle Nye Asker til en enda mer markant kulturkommune. Eksempler på temaer for slik kulturutvikling kan være kystkultur, universitet for kunst og kultur, etablering av kompetansesenter for husflid, tradisjonskultur, folkedans og -musikk o.l.
  • Oppfølging av de prioriterte tiltakene i kulturplanen og kulturarenaplanen.