Vedtekter

Vedtekter for Asker Kulturråd

Vedtatt på årsmøtet 12. mars 2019

 • 1. Navn:

Organisasjonens navn er Asker Kulturråd med organisasjonsnummer 992 147 946.

 • 2. Formål:

Asker Kulturråd arbeider for kulturens rammevilkår og utvikling gjennom samarbeid med kulturorganisasjonene innenfor alle kulturformer og representerer kulturorganisasjonene overfor kommunale instanser og politiske myndigheter.

 • 3. Medlemskap:

Kulturorganisasjoner registrert i Enhetsregisteret med tilhørighet i Asker kan være medlemmer i Asker Kulturråd. Medlemskapet registreres i kulturrådets register. Medlemmer som er registrert pr. 1.1 har stemmerett på årsmøtet.

 • 4. Styret:

Asker Kulturråd ledes av styret som velges av årsmøtet. Styret skal forestå den daglige virksomheten, trekke opp linjene for både det kortsiktige og det langsiktige arbeidet og presentere dette utad. Styret kan etter behov nedsette ad hoc komiteer og være representert i komiteer og utvalg som gagner kulturlivet i Asker. Styret innkaller til medlemsmøter ved behov.

Styret bestemmer selv sin arbeidsform. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

 • 5. Årsmøtet:

Årsmøtet er kulturrådets øverste myndighet.

Styret innkaller til årsmøte som skal avholdes innen utgangen av mars med minst 4 ukers varsel.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og referent samt 1 person til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Handlingsplan
 7. Budsjett
 8. Valg til styret.
 9. Valg av 2 medlemmer til valgkomite samt valg av revisor.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Styret beslutter hvilke forslag som skal behandles på årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som er møtt fram. Alle årsmøtesaker med unntak av vedtektsendringer og oppløsning, avgjøres ved simpelt flertall. Hvert medlem har 1-en- stemme.

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom et flertall av styret eller 1/3 av medlemmene krever det.

 • 6. Valg:

Styret skal bestå av leder, 6 eller 7 styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder velges på årsmøtet, styret for øvrig konstituerer seg blant de valgte styremedlemmene. Styret velges for 2 år. Det tilstrebes kontinuitet ved at halvparten av styret velges hvert år.

Valg på årsmøtet kan foregå skriftlig hvis det foreligger fler enn 1-ett- forslag.

 • 7. Vedtektsendringer:

Endring av vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendringer må være sendt styret innen 1. januar.

 • 8. Oppløsning:

Oppløsning av Asker Kulturråd kan bare vedtas på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Ved en eventuell oppløsning av kulturrådet blir økonomiske midler disponert etter det avsluttende årsmøtets vedtak, etter at alle forpliktelser er ivaretatt.

Asker 20. mars 2019