Tilskudd

Tilskudd til barn og unge for deltakelse i kulturaktiviteter

Asker Kulturråd forvalter et tilskudd fra Asker kommune. Tilskuddet er foreløpig ettårig og gjelder for skoleåret 2024-2025.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at flere barn og unge i alderen 6-19 år som har behov for økonomisk støtte kan delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Søkere er organisasjoner, foreninger/lag, og andre aktører som driver fritidsaktivitet for barn og unge i Asker kommune. Søker må være hjemmehørende i Asker og registrert i Brønnøysundregistrene. Den det søkes på vegne av må være bosatt/hjemmehørende i Asker.

Det kan søkes om å dekke kostnader til personlig utstyr, reise, cup, leir og/eller deltakeravgifter i faste, organiserte aktiviteter for enkelte barn i familier med økonomiske utfordringer. Deltakeravgifter omfatter både kontingent og treningsavgift. Det kan søkes om midler for ett år. Tilskuddsperioden er ett år fra vedtaksdato.
Det gis ikke tilskudd til lønn, administrasjon eller andre driftsutgifter for søkerorganisasjonen.

Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende. Det kan forventes svar innen tre uker etter søknaden er sendt.

Søknadsskjema tilskudd til barn og unge